Correccions i traduccions
D’ençà que es va crear l’any 2000, Paraula té un equip de professionals i col·laboradors que es dedica a la correcció i la traducció de qualsevol tipus de text per a l’Administració pública (conselleries, ajuntaments…), empreses privades (editorials, agències de publicitat, caixes d’estalvis, grans superfícies comercials...), associacions o particulars.

  • Correccions i traduccions adequades al tipus de text: administratiu, tècnic, publicitari…
  • Revisió de les proves d’impremta inclosa en la tarifa.
  • Gestió de treballs urgents.
  • Si es tracta d’empreses o entitats, unificació dels criteris lingüístics i estilístics per ajudar els clients a fixar la seva identitat corporativa.
  • Proposta de solucions de redacció que afavoreixin una bona comunicació.
  • Contacte amb els proveïdors dels clients (autors, maquetadors...) per agilitzar la feina i assegurar-ne una bona qualitat. 
Paraula   |   Formació   |   Correccions i traduccions   |   Voluntariat lingüístic