Política de privacitat per a usuaris


Darrera actualització: maig 2019

Llegiu detingudament aquesta política de privacitat, en què trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials.

Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariments respecte a la nostra política de privacitat o als vostres drets, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant els canals que s’indiquen més avall. Manifestau que les dades que ens faciliteu, ara o en el futur, són correctes i certes i us compromet a comunicar-nos-en qualsevol modificació.

En cas que proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir-ne el consentiment previ i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.    

De manera general, us informam que les dades que us sol·licitam són necessàries per prestar de manera efectiva els serveis sol·licitats.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament ésParaula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears, amb domicili al carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears, i correu electrònic .

2. Per a què tractarem les vostres dades? Les dades dels nostres usuaris seran tractades per dur a terme la gestió administrativa i econòmica de la relació que manteniu amb nosaltres, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment de les nostres obligacions legals. Així mateix, tractarem les vostres dades per a finalitats de millora de la qualitat.

Durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic es faran vídeos i/o reportatges fotogràfics que seran utilitzats amb finalitats promocionals, informatives i per justificar les tasques desenvolupades per l’associació a l’hora d’optar a subvencions i ajudes públiques. 

3. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per prestar els serveis sol·licitats. En aquest darrer cas, les dades facilitades per inscriure’s al programa de voluntariat lingüístic podran ser comunicades a l’entitat promotora de l’acció formativa per controlar l’assistència i la participació.

El material resultant dels vídeos i/o reportatges fotogràfics es difondrà principalment, encara que de manera no limitativa, al web i als perfils de Paraula Centre de Serveis Lingüístics en xarxes socials, com Facebook, Instagram o Twitter.

Així mateix, aquest material audiovisual formarà part de la memòria anual de Paraula Centre de Serveis Lingüístics, per tal d’acreditar les activitats de l’associació.  

4. Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la gestió de la relació contractual amb els nostres clients i usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals i el nostre interès legítim a avaluar els nostres serveis.

La captació o posterior difusió de la vostra imatge i/o veu es basa en el vostre consentiment, manifestat en el moment de formalitzar la inscripció al programa de voluntariat lingüístic corresponent. Aquest consentiment és prestat de forma gratuïta durant el temps que Paraula Centre de Serveis Lingüístics estimi necessari per aconseguir correctament les finalitats que s’han descrit abans, a l’empara del que es disposa en el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

5. Quant temps conservarem les vostres dades? De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en qualsevol cas, durant els terminis prevists en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats sorgides del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

6. Quins són els vostres drets? 

Teniu dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i amb certes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament. Podeu revocar el consentiment que hàgiu donat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir els vostres drets, heu de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que us identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat «Qui és el responsable del tractament de les seves dades?». Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.aepd.es. 

  
Paraula   |   Formació   |   Correccions i traduccions   |   Voluntariat lingüístic   |   Política de privacitat per a usuaris