Política de privacitat per a usuaris


Darrera modificació: novembre de 2019

Aquesta política de privacitat s'adreça als usuaris inscrits a les activitats de Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears i als usuaris dels webs http://www.paraula.cat i http://ambtu.paraula.cat .

Per favor, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

Ens reservam el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment en relació amb la nostra política de privacitat o amb els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres pels canals que s'indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens faciliteu, ara o en el futur, són correctes i certes i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de terceres persones, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per poder tramitar les vostres sol·licituds.


1.      Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?  

El responsable del tractament de les dades és Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears (Paraula o associació, d’ara endavant), amb domicili al carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears.  

 

Podeu contactar amb el nostre responsable de privacitat mitjançant el correu electrònic:

 

2.      Quina informació personal obtenim?   

En relació amb les nostres activitats:

 

 • Dades proporcionades als formularis d’inscripció disponibles en els webs de Paraula o a les instal·lacions de l’associació, consistents típicament en: 
  • Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport, domicili.
  • Dades de característiques personals, com idioma, gènere, data i lloc de naixement, temes  que us agradaria tractar amb la parella lingüística que us assignem i aficions.
  • Dades professionals.
  • Nivell de coneixement del català.
  • Dades econòmiques, si escau.
  • Dades generades per l’activitat mateixa.
  • Imatge/veu captades en ocasió dels vídeos i/o reportatges fotogràfics que es facin durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.

 

En relació amb els nostres webs ( http://www.paraula.cat i http://ambtu.paraula.cat/ ):

 

 • Dades relacionades amb la vostra navegació, per exemple, l'adreça IP des de la qual us connectau als webs, weblogs, pàgines visitades o accions fetes als webs. Per a això, utilitzam galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la vostra navegació. En podeu obtenir més informació en la nostra política de galetes disponible a la URL: Política de galetes

 

3.      Finalitats i bases jurídiques dels tractaments de les vostres dades?  

 

Categoria de les dades tractades

Finalitat del tractament

Base jurídica

Dades dels nostres usuaris recollides per mitjà dels formularis d’inscripció.

Atendre les sol·licituds d‘inscripció; dur a terme la gestió administrativa i, si escau, econòmica de la relació que manteniu amb nosaltres, i prestar els serveis sol·licitats.

 • Relació contractual.
 • Compliment dels Estatuts de l’entitat i d’obligacions legals, especialment de la normativa aplicable en matèria comptable,  fiscal.

Imatge/veu captades mitjançant vídeos i/o reportatges fotogràfics fets durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.

Difondre la vostra imatge i/o veu, principalment, encara que de manera no limitativa, per mitjans propis de l’associació, com la memòria anual o els seus webs, així com pels nostres perfils en plataformes de difusió de vídeos o xarxes socials.

Consentiment de la persona interessada manifestat en el moment de formalitzar la inscripció, al web de PARAULA o a les instal·lacions de l’associació, en el programa de voluntariat lingüístic corresponent. Aquests consentiments s'atorguen per a tots els mitjans de difusió i finalitats indicades en el requadre anterior i es presten a l'empara del que disposa el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 1/1982, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 

Imatge/veu captades mitjançant vídeos i/o reportatges fotogràfics fets durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.

Justificar les tasques desenvolupades per l’associació en cas d’haver estat beneficiària d’ajuts i subvencions públiques.

 • Compliment d’una disposició legal, concretament del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
 • Interès legítim de Paraula d’acreditar l’aplicació dels fons percebuts.

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim:

 • El tractament queda restringit als òrgans avaluadors dels ajuts i subvencions públiques atorgades a Paraula.
 • El tractament es fa de forma dissociada al nom o cognom de l’interessat i a altres dades d’identificació, de manera que té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats.

Dades dels nostres usuaris recollides en els formularis d’inscripció tractades una vegada acabats els cursos o programes fets amb Paraula.

Finalitats estadístiques.

Interès legítim d’avaluar els serveis oferts.

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim:

 • Les estadístiques es fan després d’un procés de pseudonimització de les dades, una vegada acabada la relació contractual amb l’usuari i amb l’única finalitat d’avaluar els serveis oferts.
 • El tractament té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats.

Dades relacionades amb la navegació en els webs de Paraula.

 • Administrar i gestionar la seguretat dels webs.
 • Gestionar la plataforma d’accés d’usuari.
 • Interès legítim de mantenir la seguretat dels nostres sistemes.

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim:

 • El tractament té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats, atès que  les dades personals són tractades en la mesura estrictament necessària i proporcionada per  garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, d’acord amb el que estableix el considerant 49 del Reglament general de protecció de dades.

4.      A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només seran comunicades a terceres persones per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra sol·licitud n’impliqui la comunicació. En aquest darrer cas, les dades facilitades per inscriure’s al programa de voluntariat lingüístic podran ser comunicades a l’entitat promotora de l’acció formativa per controlar l’assistència i la participació. Aquesta comunicació és necessària per al correcte desenvolupament dels programes. 

 

5.      Quant temps conservarem les vostres dades? 

De manera general, conservam les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en qualsevol cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, i durant el temps necessari per gestionar possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals varen ser recaptades.

 

La informació relacionada amb la navegació web es cancel·larà una vegada finalitzada la connexió web.

 

6.      Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades de què es tracti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu revocar el consentiment que hàgiu donat per a determinades finalitats, sense que la revocació feta afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Així mateix, i en certes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

També teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els vostres drets, heu de remetre'ns una sol·licitud, amb una còpia del vostre document nacional d'identitat o un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic al nostre responsable de privacitat a les adreces indicades a l'apartat «Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?».       

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los en el web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es .